پایان نامه با کلید واژه های می‌بایستی، واقعی۲۲:، زیبان، صحیت

دارد و چه کاری در حال انجام شدن است و در صورت نیاز، به کاربر پیام خطا دهد و یا بازخوردی از سیستم به کاربر داده شود.
۳-۲- ایجاد ارتباط یک به یک بین سیستم و دنیای واقعی۲۲:

سیستم می‌بایستی به زیبان کاربر صحیت کند و از کلمات و عبارات دنیای واقعی کاربر استفاده شود نه عباراتی که مختص سیستم هستند. بهتر است عبارات و کلمات استفاده شده

دیدگاهتان را بنویسید