پایان نامه درمورد قطبیت، (p)، (j)،، (h)،

(f)، (h)، (j)، (l)و (n) افزایش یافته ولی در ساختار (p) این بار کاهش یافته است. قطبیت پیوند در ساختار های (b)، (d)، (f)، (h)، (j)، (l)و (n) افزایش یافته، ولی در ساختار (p) قطبیت پیوند کاهش یافته است. اما قطبیت پیوند در ساختار های (a) ، (c)، (e)، (g)، (i)، (k)، (m)و(o) تغییر چندانی نکرده است.
: j n d

دیدگاهتان را بنویسید