منبع تحقیق با موضوع پردازش اطلاعات

سپاس پروردگار جهانیان را که لحظه‌لحظه زندگی‌ام مرهون الطاف بی‌پایان اوست و تدوین این رساله نیز در سایه‌ی الطاف بی‌پایان او میسر گشت.
در اینجا لازم می‌دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه‌ی کسانی که رشد و تعالی اینجانب مرهون حمایت‌های آنهاست، اعلام دارم. همچنین مراتب تقدیرخود را از جناب آقای دکتر سیروس سروقد (استاد راهنما) که بدون راهنمایی ارزنده‌ی ایشان تدوین این رساله میسر نبود، اعلام می‌دارم .

تقدیم به عزیزترین و گرانبهاترین هدیه آسمانی
پدر و مادرعزیزم
و
تقدیم به همسر مهربان و فرزندان عزیزم
که حضورشان آرامش زندگیام، وجودشان امید راستیم، نگاهشان گرمایی هستیم و بودنشان

اطمینان خاطرم است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۳
بیان مسأله ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
اهداف تحقیق ۸
فرضیه های پژوهش ۹
تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۹
تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………….. ۹
تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری ۱۳
مبانی نظری رضایت شغلی ۱۳
مفهوم رضایت شغلی ۱۴
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ۱۶
بعضی از شاخص های روحیه ۱۷
رضایت شغلی و عملکرد ۱۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
رضایت شغلی و انگیزش ۱۹
نظریه های رضایت شغلی ۲۰
مبانی نظری هوش هیجانی ۲۶
تعریف هوش ۲۶
تعریف هیجان ۲۷
تعاریف و الگو های هوش هیجانی ۲۸
تاریخچۀ هوش هیجانی ۲۹
کاربرد های هوش هیجانی بر اساس نظریه مایر و سالوی ۳۰
هوش هیجانی و سلامت ۳۰
هوش هیجانی در محیط های کاری ۳۱
پیامد های کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها ۳۳
مبانی نظری سبک هویت ۳۳
هویت……………………………………………………………………………………………… ۳۴
هویت و بحران هویت …………………………………………………………………………. ۳۵
پایه های نظریه هویت ۳۶
انواع سبکهای پردازش هویت ۳۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشینه پژوهش ۴۱
الف) تحقیقات خارج از کشور ۴۱
ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۴
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه ۵۰
طرح پژوهش ۵۰
جامعه آماری ۵۰
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۰
روش گردآوری داده ها ۵۱
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۴
ملاحظات اخلاقی ۵۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
الف) اطلاعات توصیفی ۵۶
ب) آمار استنباطی ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش ۶۵
بحث و نتیجه گیری ۶۶

فهرست مطالب
عنوان صفحه
محدودیت های تحقیق ۷۲
پیشنهادات کاربردی ۷۲
پیشنهادات پژوهشی ۷۲
فهرست منابع ۷۴
منابع فارسی ۷۴
منابع انگلیسی ۷۷

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت به تفکیک جنسیت کارکنان ۵۶

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ۴-۲ : میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی ومولفه های آن به تفکیک
جنسیت کارکنان ۵۷
جدول ۴-۳ : میانگین و انحراف معیار رضایتمندی شغلی ومولفه های آن به تفکیک جنسیت کارکنان ۵۸
جدول ۴-۴: ضریب همبستگی بین سبک های هویت ، هوش هیجانی با رضایت شغلی ۵۹
جدول ۴-۵: ضریب همبستگی سبک های هویت با رضایت شغلی ۶۰
جدول ۴-۶: ضریب همبستگی ابعاد هوش هیجانی بارضایت شغلی ۶۱
جدول ۴-۷: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه سبک های هویت روی رضایت شغلی ۶۲
جدول ۴-۸: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد هوش هیجانی روی رضایت شغلی ۶۳

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان ۱۳۲ نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت بودند از پرسشنامه سبک هویت بروزنسکی (۱۹۸۹)، پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (۱۹۹۷) و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین (۱۹۶۹). داده های حاصل از پرسشنامه ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان داد که بین سبک های هویت، هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، بین ابعاد هوش هیجانی بارضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند، ابعاد هوش هیجانی قادرند رضایت شغلی را پیشبینی نمایند.
کلید واژه ها: سبک های هویت، هوش هیجانی، رضایت شغلی.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریفترین، مهمترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده های مختلف شغلی در بر میگیرد.
نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارتهای مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. کوششهای بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوششها را میتوان دستیابی به بهرهوری بالاتر نامید (پاول و مایر ، ۲۰۰۹).
هوش هیجانی می تواند یکی دیگر از عوامل موثر در شادکامی و نشاط افراد باشد. انسان در طول زندگی نیازمند محیطی صمیمی و دوستانه است که حامی او باشند و برای اینکه سلامت و سازگاری خود را از لحاظ فیزیکی و روانشناختی حفظ کند، نیاز به روش های مقابله دارد که برخی به صورت رسمی توسط موسسات مشاوره و مراکز بهداشت روانی و بعضی بوسیله دوستان، همسایگان، خویشاوندان، گروه همسالان و غیره تأمین می شود و هرچه میزان کمک و حمایت دریافتی فرد بیشتر باشد توانایی وی در مقابله و سازش با مشکلات بیشتر می گردد و در نتیجه امکان رشد و خودشکوفایی برای فرد را فراهم می کند. پژوهشگران عقیده دارند که هوش هیجانی ، افراد را برای مقابله با مشکلات آماده می کند و باعث تقویت رفتارهای مثبت و سازگارانه می شود. همچنین هوش هیجانی به احساس ذهنی تعلق داشتن، پذیرفته شدن و مورد علاقه، عشق و محبت قرار گرفتن اطلاق می گردد و برای هر فرد یک رابطه امن را بوجود می آورد که در این رابطه ویژگی های اساسی، احساس صمیمیت و نزدیکی است(برانول و شوماکر ،۱۹۸۱؛ به نقل از قلاتی،۱۳۸۰). علاوه بر هوش هیجانی، عامل دیگری که بر روی نیروی انسانی تاثیر دارد، سبک های هویت می باشد.
هویت، یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآیندهای شناختی و اجتماعی و نظریههای خود ساخته برای حل مسایل شخصی و تصمیم گیریها، در استفاده از سبکها با یکدیگر تفاوت دارند. این سبکها، راه های پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات ناشی از بحران هویت است (دوریس و همکاران، ۲۰۰۴).
برزونسکی (۱۹۹۰) با بررسی زیربناهای شناختی و اجتماعی وضعیت سبکهای هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را فرض نمود.
سبک هویت اطلاعاتی: ظاهراً سازگارانهترین سبک میباشد و سازوکار کنار آمدن برای اداره موقعیتهای روزانه است. افراد با سبک هویت اطلاعاتی، به صورت فعال و آگاهاهانه به جستجوی اطلاعات و ارزیابی آنها میپردازند و سپس اطلاعات مناسب را مورد استفاده قرار میدهند (برزونسکی، ۱۹۹۰). سبک هنجاری: بر پایه تقلید و پیروی از افراد مهم در زندگی فرد بنا شده است. افراد با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیمگیریها به همنوایی با انتظارات و دستورات افراد مهم و گروه های مرجع میپردازند. آنها بهطور خودکار، ارزشها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه میپذیرند و درونی میکنند؛ تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیتهای جدید و مهم دارند و نیاز بالایی برای بسته نگهداشتن ساختار خود نشان میدهند (برزونسکی، ۱۹۹۲). سبک سردرگم/اجتنابی: نماد برخورد طفرهآمیز در مشکلات است. راهبردهای متمرکز بر هیجان که با سطح پایینی از تعهد و اعتماد به نفس و نیز بیثباتی خودپنداری همراه میباشد. افراد با سبک هویت سردرگم-اجتنابی، تعلل و درنگ میکنند و تا حد ممکن سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیمگیری دارند (برزونسکی،۱۹۹۰).
یکی از عاملهایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد رضایت شغلی است. رضایت شغلی احساس مثبت و منفی و نگرشهایی که دربارهی شغل خود داریم را منعکس میکند که به تعداد زیادی از عاملهای مربوط به کار وابسته است و دامنهی آن از جایی که ما قرار داریم تا جایی که احساسی از تحقق در وظایف خود به دست میآوریم، ادامه دارد (مهداد،۱۳۸۴).
رضایت شغلی به عامترین مفهوم کلمه عبارت است از: حالت عاطفی شادی بخش یا مثبتی که از ارزیابی شغل یا تجربه های شغلی فرد به او دست میدهد (آندرسون و اناکیپریانو ، ترجمه جباری و همکاران ۱۳۸۷).
بنابراین توجه به ارتباط این سه متغیر در سازمان مسیر دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل میکند و زمینه رقابت سازمان با محیط را فراهم میکند.

بیان مساله
رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. هنگامی که یک شخص میگوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزشی بسیار قائل است (گلزاری، ۱۳۹۲). رضایت شغلی یکی از مهمترین زمینهی نگرش افراد است که به واسطهی اثرات زیادی که دارد، از اهمیتی بالا برخوردار است. به عبارت دیگر رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت یا لذت بخشی که هر فرد از راه ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود بدان دست مییابد (مقیمی، ۱۳۹۱).
عوامل متعددی ممکن است بر روی رضایت شغلی تاثیرگذار باشد، که از آن جمله می توان به سبک هویتی نامناسب اشاره کرد. افرادی که دارای سبک هویتی نامناسب می باشند از زندگی و کار خود معمولا راضی نیستند و این عالمل می تواند منجر به کا هش رضایت شغلی آنها گردد.
هوش هیجانی به عنوان یکی از متغیرهای مورد بحث در روانشناسی مثبت، دارای سودمندیهایی برای کیفیت روابط زوجی، سطح درآمد، باروری، جامعهپذیری و خلاقیت است (چامورو، پرموزیک ، ۲۰۰۷).
آوریل(۲۰۰۷) معتقد است افراد باهوش هیجانی باورها و قواعدی را درک می کنند، که یک هیجان را معنادار می کند و قادر هستند به طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را ماهرانه بیان کنند. اگر پاسخ ارائه شده در تطابق با باورها و قواعد فرهنگی باشد، موثر بودن و همینطور هوشمند بودن آن محتمل است. به این سبب، هوش هیجانی یک مولفه هم گرا می باشد یعنی همگرایی به سمت آنچه که مورد پذیرش فرهنگ است. علاوه بر این دو پیامد دیگر نیز ممکن است: یک پاسخ یا رخداد هیجانی می تواند از سنت و قواعد مرسوم فاصله گیرد که در این شرایط می توان به نوعی واگرایی در ارائه پاسخ اشاره کرد. اگر این واگرایی در برگیرنده نوعی پاسخ غیر سازنده و منفی باشد می توان روان نژندی تلقی شود، ولی اگر در بر گیرنده پیامدهای مثبت برای خود و دیگران باشد حتی در صورت انحراف از هنجارها به عنوان یک پاسخ و رخداد هیجانی خلاق شناخته خواهد شد.
آوریل (۱۹۹۹؛ به نقل از فوکس و همکاران،۲۰۰۷) بیان می کند، پاسخ های هیجانی خلاق درجه ها و انواع گوناگونی دارند: در پایین ترین سطح، خلاقیت هیجانی کاربرد موثر هیجانات موجود پیشین را شامل می شود، که در یک فرهنگ مورد پذیرش و متداول است. در سطح پیچیده تر بعدی این پاسخ ها مشتمل بر تعدیل و تغییر هیجان استاندارد است. به منظور اینکه نیازهای فرد یا گروه را بهتر تامین کند و در بالاترین سطح شامل شکل گیری و رشد شکل جدیدی از هیجان براساس تغییر در باور ها و قواعدی است که براساس آنها هیجان ها شکل می گیرند و استوار می شوند.
هویت، یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآیندهای شناختی و اجتماعی و نظریههای خود ساخته برای حل مسایل شخصی و تصمیمگیریها، در استفاده از سبکها با یکدیگر تفاوت دارند. این سبکها، راه های پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات ناشی از بحران هویت است (دوریس و همکاران، ۲۰۰۴).
جدیدترین نظریه مربوط به هویت، نظریه سبکهای هویت برزونسکی است. این دیدگاه بر مفروضه سازندگی مبتنی است، یعنی افراد نقش فعالی را در ساختن تفکر خود نسبت به واقعیتی که در آن زندگی میکنند ایفا میکنند. در این نظریه به تفاوتهای افراد در استفاده از فرآیندهای تصمیمگیری، حل مسئله، مواجهه با مشکلات، درگیری با تکالیف پرداخته شده است (برزونسکی، ۲۰۰۸).
برزونسکی (۲۰۰۳) با بررسی زیربناهای شناختی و اجتماعی وضعیت سبکهای هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را فرض نمود این سبکها در واقع شیوه های شناختی – اجتماعی برای پردازش اطلاعات مرتبط با خود هستند.
سنید و وایتبورن (۲۰۰۳)، معتقدند که هویت مانند قطب نما، فرد را در طول زندگیاش هدایت میکند و به او جهت میدهد و طرحواره شناخت- اجتماعی سازماندهی شدهای را شکل میدهد که فرد از طریق آن، تجربیاتش را تعبیر و تفسیر میکند و تجربیات نیز بر آن تأثیرگذار است. هویت را مجموعهای از عناصر شخصیت فرد تعریف کردهاند که به وی امکان میدهد تا موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند (هاشمی، ۱۳۸۵).
لذا با توجه به نقشی که سبک های هویت و هوش هیجانی میتوانند در زندگی کاری و خانوادگی فرد داشته باشند، این پژوهش به دنبال این است که مشخص کند آیا بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
در سازمانهایی که کارکنان رضایت شغلی کافی داشته باشند، مسلما از جان و دل برای سازمان کار خواهند کرد، تلاش و کوشش آنها می تواند منجر به افزایش بهره وری در بین سازمان و حتی در بین کارکنان گردد. عوامل متعددی بر روی رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار می باشد، که تحقیق و تفحص در مورد آنها می تواند بهره وری کارکنان را بالا برد.

یکی از موضوعاتی که درحوزه روابط بین فردی می توان مطرح کرد، هوش هیجانی است . همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت، کاربرد مناسب هیجانها در روابط انسانی، درک حالات هیجانی خود و دیگران و خویشتنداری،موضوع هوش هیجانی است که مؤلفه های روانشناختی هستند که می توانند بر سلامت جسم و روان و همچنین سلامت فکر فرد تأثیر بسزایی داشته باشند. مایر کارلسو و سالوی (۱۹۹۹)پیشنهاد می‌کنند که هوش هیجانی به افراد کمک می‌کند که افکار روشنی داشته باشند و این همان چیزی است که منجر به فرآیندهای بینشی و شهودی می‌شود)مایر، کاروسو و سالووی،۲۰۰۴).
ایوسویچ، براکت و مایر (۲۰۰۷) اضافه می‌کنند که هوش هیجانی یک فرد را توانا می‌کند تا خلق مثبت را افزایش دهد یا حفظ نماید و بنابراین به صورت غیر مستقیم تفکر خلاق را افزایش می‌دهد. پالفای و سالووی(۱۹۹۳) معتقد هستند تواناییهای هیجانی می تواند با خلاقیت مرتبط باشد. هوش هیجانی شخص را قادر می سازد از روابط بین خلق و عملکرد آگاه شود و تلاشهای خود را به سمت فعالیتهایی هدایت کند که بهترین وضعیت هیجانی را موجب شود. امروزه تأکید زیادی بر اثرات روان شناختی هیجان می‌شود و این موضوع عموماً پذیرفته شده است

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید