پایان نامه ارشد درباره ملانومای، DNA،، کارسینومای، داد؛

دانلود پایان نامه

سمی است. وانادیوم نیز بصورت کمپلکس در دمان انواعی از سرطانها نقش دارد.
کمپلکس های کبالت (III) اثرات ضدتوموری و ضدتکثیر درون تنی (in vivo) را به صورت اختصاصی و با تمایل اتصال بالا به DNA، از خود نشان داد؛ و توانست رشد ملانومای انسانی و سلول های کارسینومای ریه را مهار کند، شکل (۱-۱۳).

شکل (۱-۱۳): کُبالت فلزی است سفید با

دیدگاهتان را بنویسید