پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اصول مدیریت

دانلود پایان نامه

بود.
همایش در بخش اصول مدیریتی و حفظ جنگل ها زیاد موفق نبود. در سال ها ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ تلاش های فراوانی برای کاهش جنگل زدایی در مناطق گرمسیری صورت گرفت ولی در این مدت آهنگ جنگل زدایی تا حدود ۵۰% افزایش یافت. در بیانیه پیمان تنوع زیستی تسریع شده است که جنگلها نقش حائز اهمیتی در رابطه با حفظ فرآیندهای اکولوژیکی، تعادل محلی، منطقه

دیدگاهتان را بنویسید