پایان نامه درمورد دو قطبی

دانلود پایان نامه

در ساختار های (j)، (l)، (n) و (p) که دارای ناخالصی فلزی هستند و نیز ساختار (h) افزایش یافته است . در ساختار های (a) ، (c)، (e)، (g)، (i)، (k)، (m)و(o) بار اتمی O(3) و C(1) تغییر چندانی نکرده است.
n j=p l h b : قطبیت پیوند CO
۳-۷) ممان دو قطبی
در جدول

دیدگاهتان را بنویسید