اجزای رهبری اصیل

اجزای رهبری اصیل

آوولیو و گاردنر با تکیه برعلم تجربی «خود» و بعد اون فرآیند پیشرفت فردی (رهبر و کارکنان) رو شناسایی و توضیح کردند. این دو محقق با تحقیق بر ۸۰  مقاله رهبری شبیه، متغییرهای تجربی رو واسه شناسایی فرآیند پیشرفت فردی ارائه  کردند (آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵).

همچنین،  طبق باور آوولیو و گاردنر، شکل گرفتن فرآیند پیشرفت فردی نیازمند حمایت های اخلاقیه تا از هرگونه انحراف و نقصانی جلوگیری شه و اونا رو با عنوان “سرمایه های مثبت روانشناسی” و “دید های مثبت اخلاقی ” معرفی می­کنن (آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵). به خاطر این، با تکیه بر علم تجربی و حمایت های اخلاقی، فرآیند پیشرفت فردی رهبرشکل می گیرد: درون رهبر ارزش­های ذاتی عالی هست (که همون سرمایه مثبت روانشناسی رهبر و دید های مثبت اخلاقیه) و رشد و تعالی یافتهه (می و همکاران، ۲۰۱۱؛ آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵؛ ایگلی، ۲۰۰۵؛ براون و تروینو، ۲۰۰۶). رهبر با شناخت این ارزشا و با حمایت اونا، خودشو می شناسد که به اون خودآگاهی میگن (آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵؛ ایگلی، ۲۰۰۵؛ براون و تروینو، ۲۰۰۶) و براساس اون، معیارهای داخلی رو واسه تنظیم رفتار خود تعریف و توضیح می کنه و این امرخود تنظیمی نام داره (آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵؛ شمیر و ایلام، ۲۰۰۵؛ تور و آفوری، ۲۰۰۸). بعد با تکیه بر این دو بعد، رفتار و فرآیندهای رهبری رو می سازد و اجرا می کنه (آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵؛ ایگلی، ۲۰۰۵؛ براون و تروینو، ۲۰۰۶ و تور و آفوری، ۲۰۰۸). بر این پایه، رهبر الگویی عالی و رشد یافته واسه پیروانه و پیروان واسه رشد و تعالی درفرآیند پیشرفت فردی خود و بعد اون کارکرد خود باید به اون اقتدا کنن (آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵؛ ایگلی، ۲۰۰۵؛ براون و تروینو، ۲۰۰۶). این رابطه و وابستگی بین رشد و تعالی رهبر و پیروان واسه اولین بار در نظریه رهبری اصیل یاد شده. در آخر هم نظریه رهبری اصیل عنوان می کنه که اینجور رهبر و کارکنانی سازمان رو به عملکردی پایدار و بی مشکل می رسانند که بیشتر از هر انتظاریه.

از توضیحات بالا، مشخص می شه که این نظریه بر ارزشا و عناصراخلاقی توجه زیاد داره. همچنین پایه نظریه رهبری اصیل «رهبر» است؛ در نظریه رهبری اصیل پایه و پایه رفتار رهبر «خود» رهبره. یعنی دیگه، هسته رهبری اصیل خود آگاهی و خودتنظیمی رهبره (آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵؛ ایگلی، ۲۰۰۵؛ براون و تروینو، ۲۰۰۶).

در ادامه هر یک از عناصر به گونه جدا از هم توضیح داده می شه:

۱- سرمایه مثبت روانشناسی[۱]

آوولیو و گاردنر عنوان می کنن که سرمایه مثبت روانشناسی حالتای مثبت روانشناسی مثل اعتماد به نفس، امیدواری، خوش بینی و نرمی هستن که درون فرد به گونه ذاتی وفطری وجود دارن (آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵). این ویژگیا منابع فردی در رهبری اصیل هستن. وقتی که با بافت مثبت سازمانی همراه می شن، رفتارهای خودآگاهی و رفتارهای خود تنظیمی رو رشد و بهبود می دن (این صفات ارزشای فی نفسه برترهستند که همون طورکه در بخش قبل اشاره گردید، در ذات بشر وجود دارن). سرمایه های روانشناسی اثر اساسی در پیشرفت و رشد افراد، تیما و جوامع دارن (لوتانز، ۲۰۰۲، ۲۰۰۲؛ لوتانز و آوولیو، ۲۰۰۳؛ سلیگمن[۲]، ۲۰۰۲؛ سلیگمن، سیکزنتمیهالی[۳]، ۲۰۰۰؛ اسنایدر و لوپز[۴]، ۲۰۰۲؛ به نقل از آوولیو و گاردنر، ۲۰۰۵).

۲- نظر مثبت اخلاقی[۵]

عامل مهم دیگه در رهبری اصیل نظر  مثبت اخلاقیه (لوتانز و آوولیو، ۲۰۰۳؛ می و همکاران، ۲۰۰۳). نظر، مثبت اخلاقی[۶] می شه و رهبر باید این عوامل اخلاقی رو داشته باشه  تا بتونه رهبری اصیل باشه. طبق نظر آوولیو و گاردنر، این نظر هم مثل سرمایه های روانشناسی ذاتی و ذاتی هستن. این عوامل سرمایه های اخلاقی رهبر اصیل هستن و در فرآیند تصمیم گیری به رهبرکمک می کنن تا به تصمیمای روشن و اخلاقی موفقیت یابد مثل شجاعت، نرمی و اثر گذاری. این نکته  قابل ذکره که ظرفیتای اخلاقی و روانشناسی مدنظره که عملیاتی باشن تا بتونن در فرآیند تصمیم گیری به رهبر اصیل کمک کنن(این صفات احساسات مثبت متمرکز به بقیه هستن).

بنا به باور آوولیو و گاردنر (۲۰۰۵)، این دو بعد ویژگیای ذاتی و داخلی رهبری اصیل هستن که به دیگه ابعاد رهبری اصیل منتهی می شن.

[۱] . Positive psychological  capital

[۲] . Seligman

[۳] . Csikszentmihalyi

[۴] . Snyder  and  Lopez

[۵] . Positive  moral  perspective

[۶] . Ethical / moral

متن کامل :

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با در نظر داشتن رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید