پایان نامه با موضوع رفتار پرخاشگرانه

مقدمه:
خشونت و پرخاشگری، در سطوح و جنبه های مختلف معضلی بزرگ و جهانی به شمار می آید و ریشه بسیاری از جرائم، انحرافات و حتی جنگ ها را باید در این امر جستجو کرد. در یک نگاه، عامل انحطاط اخلاقی و سکوت معنوی بسیاری از افراد، گروه ها و جوامع، خشونت و پرخاشگری است و جنگ، قتل، تخریب، درگیری و ضرب و جرح، مصادیق بارز این رفتار هستند. طی چندین دهه اخیر، خشونت و پرخاشگری افزایش فراوانی نشان داده است. برخی پژوهشگران افزایش فقر را عمده ترین دلیل بالا رفتن آمار رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز می دانند. گروهی دیگر، به نقش بسیار زیاد رسانه های گروهی اشاره می کنند. به اعتقاد این محققین، رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون، عامل مهم افزایش رفتارهای خشونت آمیز می باشند. اما کاملترین دیدگاه در زمینه پرخاشگری، به تأثیر عوامل زیست شناختی، یادگیری و شناختی اشاره می کند.. این روش یک درمان ترکیبی است، که به طور معمول مواجهه را با بازسازی شناختی ترکیب می کند. در واقع قوانین شناختی را که موجب اختلال در رفتار می شود، تغییر می دهد(سادوک و سادوک، ۲۰۰۵).با این نگاه پرخاشگری رفتاری غیرقابل تغییر تلقی نمی شود و می توان با اصلاح تفکرات و باورهای شناختی غیر منطقی و آموزش مهارت های رفتاری مناسب همچون مهارت کنترل خود، ابراز وجود، تنش زدائی و حل مسئله، سبک های غلط پاسخ دهی پرخاشگرانه مواجه شویم. درمانگران پیشرو شناختی- رفتاری، آلبرت الیس و آئورن بک هستند، که هر دو در تألیفاتی به طور خاص بر روی خشم متمرکز شده اند.به اعتقاد آنها، احساسات خشمگینانه به طور غیر قابل تغییری همراه با افکار خشمگینانه است. بنابراین، باید تمرکز بر توانایی مراجع جهت کنترل و تغییر رفتار وی صورت گیرد(نلسون، ۲۰۰۴). گاهی تعصب های ایدئولوژیک و سیاسی نیز در بعضی از نوجوانان منجر به بروز پرخاشگری می شود. برخی از نوجوانان ممکن است به دلیل عدم کنترل پدران و مادران بر رفتار و کردار آنان درصدد ارضای لذت گرایی و کام جویی برآیند و از پرخاشگری برای دستیابی به اهدافشان استفاده کنند(ابوالمعالی، موسی زاده، ۱۳۹۱).
خشم در محیط پیرامون ما فعال می شود، ما را به توجه و هشیاری به خطرهای بالقوه فرمان می دهد نظام درون ما را فعال می سازد، به ما نیرو و جهت می دهد و از طرف دیگرموجب تشویش و شرمساری می شود؛ در پاسخ به شرایط طاقت فرسا، ابراز آن اغلب رهایی از تنش را به همراه دارد.کارکرد مثبت و فواید خشم در جرأت ورزی و واکنش به بی عدالتی ها غیر قابل انکار است.با وجود این،توان بالقوه خشم در تخریب و رساندن آسیب های فردی و اجتماعی بسیار زیاد است. خشم مهار نشده ویژگی بسیاری از اختلال های جسمی و روانی است.آثار ضعف و کاستی در مدیریت خشم از ناراحتی فردی در تخریب روابط بین فردی فراتر است و به اختلال در سلامت عمومی ، ناسازگاری و پیامد های زیانبار رفتار پرخاشگرانه منجر می شود. در صورتی که این هیجان نیرومند به درستی مهار نشود، می تواند مانع موفقیت همه جانبه شود و کارکرد بهینه افراد جامعه را به شدت تهدید کند(تیلر و نواکو، ۲۰۰۵).
خشم یکی از هیجان های طبیعی انسان است و در مولفه های هیجانی جایگاه خاصی دارد.با وجود این، با توجه به عوارض منفی و مخرب فردی و اجتماعی خشم، کنترل خشم از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از درمان و کنترل مداخلات خشم، کاهش احسسات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشی از خشم، افزایش آگاهی افراد نسبت به خشم و آموزش شیوه ها و راهبردهای موثر به منظور کنترل آن است(انجمن روان شناختی آمریکا،۲۰۰۴).
نواکو معتقد است که کودکان و نوجوانان پرخاشگر مشکلاتی در منطبق کردن اهداف چندگانه دارند، پاسخ ها را به صورت نامناسب ارزیابی می کنند و احساس می کنندکه اجرای رفتار پرخاشگرانه موثر است. آنها پاسخ های پرخاشگرانه را به صورت مطلوب ارزیابی کرده و اخلاقی می دانند .نواکو در تبیین خشم، مولفه های محیطی و شناختی، یعنی روان شناختی و رفتاری (حرکتی) را مورد توجه قرار می دهد. در الگوی نواکو فرایند تأییدات شناختی بسیار اهمیت دارد و وقایع محیطی به تنهایی برانگیزاننده خشم نیستند، بلکه آنها فقط زمانی خشم را برمی انگیزند که توسط دستگاه های شناختی دریافت شوند و از صافی این دستگاه عبور کنند. در واقع واحد های سه گانه شناخت، رفتار و عاطفه و ارتباطات درونی آنها در برانگیختگی خشم ایفای نقش می کنند. (مک گوایر،۲۰۰۶ به نقل از ابوالمعالی و موسی زاده، ۱۳۹۱).
بیان مسأله:
از سال ۱۹۸۰به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور فزاینده ای بر حسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح داده شد. رویکرد شناخت اجتماعی در مورد پرخاشگری در مطالعاتی ریشه دارد که ویژگی ها و رشد پرخاشگری را بازتابی از رشد شناختی می دانند. توانایی درک کودکان برای درک فعالیت های متفاوت دنیای اجتماعی، فهم علت ها و نیات دیگران و پذیرش شناخت های اخلاقی به شناخت اجتماعی وابسته است(کلتی کانگاس- جاروینن،۲۰۰۵ به نفل از ابوالمعالی، ۱۳۸۹). همچنین طرحواه به عنوان یک ساختار شناختی-اجتماعی اهمیت بسیار زیادی در انتخاب پاسخ ها، از جمله پاسخ های پرخاشگرانه دارند. یک طرحواره ممکن است به عنوان یک چارچوب ساختاریافته از دانش مفهوم سازی شود که در حافظه بلند مدت انبار شده است. طرحواره دربرگیرنده اطلاعات و دانش های مرتبط با هم است که برگرفته از تجارب و یادگیری های قبلی هستند(ابوالمعالی، موسی زاده، ۱۳۹۱). “آموزش بازسازی شناختی” از جمله روش های درمان شناختی – رفتاری است که در آن باورهای غیرمنطقی، افکار خودآیند، تعمیم های نادرست و تحریفات شناختی فرد به وی شناسانده می شود و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد(کتیبایی و همکاران، ۱۳۹۰).

صمیمیت یکی از ویژگی های مهم روابط بین فردی در اوایل بزرگسالی است. اریکسون تکالیف صمیمیت را در گذر از مرحله نوجوانی به بزرگسالی به عنوان عامل کلیدی می دانست (دانشورپور و همکاران، ۱۳۸۶). به اعتقاد برک صمیمیت در روابط بین فردی نزدیک مثل رابطه با والدین، دوستان نزدیک و همسر دیده می شود (دانشورپور، ۱۳۸۵). به علاوه از نشانه های داشتن توانایی صمیمیت، تمایل برای شرکت در تعامل های نزدیک،گرم، ارتباطی و متعهد است که نقش اساسی در زندگی موفق و پربارفرد بزرگسال دارد(دانشورپور و همکاران، ۱۳۸۶). مهارت های ارتباطی، مهارت های موقعیت ویژه اکتسابی هستند که به افراد کمک می کنند تا بازده های مطلوبتر ارتباط های بین فردی را به حداکثر رسانده و بازده های نامطلوب را کاهش دهند و به اهداف خود برسند. افراد بر مهارت های ارتباطی خود کنترل شناختی دارند، یعنی به منظور به کار گیری آنها از فرایند های فکری بهره می گیرند و ارتباطات خود را کنترل و زمانبندی می کنند و از این مهارت ها به موقع و به طور مناسب استفاده می کنند(ابوالمعالی، موسی زاده، ۱۳۹۱). در تعریف مهارت های ارتباطی بر رشد شاخص های شناختی- اجتماعی (هم دلی، نقش گیری،رفتارهای جامعه پسند و مهارت های حل مسئله بین فردی)، مهارت های کلامی و غیر کلامی تاکید می شود(ابوالمعالی، ۱۳۸۹).در واقع یکی از دلایل عمده ی اقدام افراد به رفتارهای پرخاشگرانه، فقدان مهارت های ارتباطی اساسی در آن هاست. افراد پرخاشگر اغلب راه مکالمه و ارتباط کلامی موثر را نمی دانند و از روش های مناسبی برای ابراز وجود استفاده نمی کنند. ناتوانی آنها در انجام کارهای ساده ای مثل درخواست، مذاکره و شکوه و شکایت اغلب موجب ناراحتی دوستان، آشنایان و دیگر افراد وابسته می شود.این نقص های اجتماعی شدید موجب می گردد که فرد به صورت مکرر احساس ناکامی کند ونسبت به کسانی که با آنها رابطه مستقیم دارد خشمگین و پرخاشگر گردد. یکی از روش های کاهش رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز آموزش مهارت های اجتماعی به آنهاست (کاپلان، ترجمه پورافکاری، ۱۳۷۹).
“صمیمیت اجتماعی” تمایل فرد برای شرکت در یک رابطه حمایت کننده و مهرآمیز بدون از دست دادن خود در آن رابطه است (اریکسون، ۱۹۷۵). نوجوانان با خشم کم آمادگی بیشتری برای برقراری روابط اجتماعی صمیمانه دارند. در چنین شرایطی رویکرد شاختی- رفتاری، افکار و نگرش ها ی نادرست را به چالش می طلبد و با آموزش روش های مقابله، گفتگوی درونی، و راهبردهای حل مسئله در جهت ارتقای رفتارهای اجتماعی، افزایش صمیمیت و ارتباط مثبت با فرد می کوشد (کولکو و سونسون، ۲۰۰۲). تحقیقی که نشان دهد مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی صمیمیت اجتماعی را افزایش می دهد در پیشینه یافت نشد و این پژوهیش در این زمینه بدیع است.
در این راستا آنچه مهم به نظر می رسد این است که درمان مدیریت خشم باید به صورت گروهی اجرا شود. تعداد افراد شرکت کننده در گروه در حالت ایده ال، ۸ نفر است،اما تعداد افراد گروه می تواند بین ۵ تا ۱۰ نفر باشد. این مسئله دلایل چندی دارد. اولا، مداخلات تجربی محکمی درباره مداخللات شناختی- رفتاری گروهی وجود دارد(کارول، رونساویل و گاوین، ۱۹۹۱؛ ماو- گریفین و همکاران، ۱۹۹۸؛ اسموکووسکیو دارسکی، ۱۹۹۶)؛ ثانیا، درمان گروهی موثر است و از لحاظ هزینه مقرون به صرفه می باشد(هویت، ۱۹۹۳؛ پایپر و جویس، ۱۹۹۶) و ثالثا، درمان گروهی دامنه وسیع تری در انعطاف پذیری در ایفای نقش(یالوم، ۱۹۹۵) و فعالیت های تمرین رفتاری را فراهم می کند(هیمبرگ و جاستر، ۱۹۹۴؛ جاستر و هیمبرگ، ۱۹۹۵). گستره مسأله مورد بحث درحدی است که سازمان بهداشت جهانی(WHO)خشونت را با چهار ویژگی اساسی شامل”جسمی”،”جنسی “، “روان شناختی” و” محرومیت و نادیده گرفتن”توصیف می کند(هالین و بلوکسوم،۲۰۰۷).براساس گزارشWHOخشونت به عنوان یک مشکل کلی بهداشتی تلقی میشود(هالین و بلوکسوم، ۲۰۰۷).انواع خشونت بر اساس ماهیتی که دارند تبیین می شوند. WHOسه نوع ماهیت را برای انواع خشونت تعریف کرده است، که عبارتند از ماهیت معطوف به خود که تعیین کننده خشونت نسبت به خود است، ماهیت جمعی، که تعیین کننده خشونت نسبت به یک گروه و یا یک نژاد است و ماهیت بین فردیکه تعیین کننده خشونت بین فردی است.خشونت در هر شکلی آسیب زاست و اغلب برای حفظ قدرت و اعمال کنترل به کار می رود و اشکال مختلف خشونت بخصوص خشونت بین فردی روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد و صمیمیت اجتماعی را مختل می کند و مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی روشی مناسب برای افزایش صمیمیت اجتماعی به نظر می رسد.
هیچ یک از نویسندگان، پژوهشگران و روان درمانگران با روی آورد شناختی و رفتاری به اهمییت مداخله یک تحریف شناختی به نام تفکر تساوی گونه یا قطعی نگر، یعنی نوعی تحریف که حادثه و یا امری را با قاطعیت مساوی چیزی دیگر می داند و می توان آن را مادر تحریف های شناختی دانست، توجه نشان نداده اند. از مهمترین ویژگی های این تحریف شناختی این است که وقتی حادثه ای برای فرد پیش می آید ، خودش را مقصر صددرصد می داند و بنابراین خودش را نکوهش می کند و در چنگ و چنبره این تفکر همه و هیچ خویشتن را در بند می کند و همین نکوهش و خود انتقاد گری هسته اصلی افسردگی و اضطراب نیز هست(لی هی، ۱۳۹۰). از آنجا که افسردگی همان خشم معطوف به خود است ، نقش این تحریف شناختی در برانگیختگی و شروع خشم افراد و به خصوص نوجوانان انکارناپذیر می نماید.دهها نمونه از این تحریف ها(تساوی ها) وجود دارد که بسیاری از افراد به طور روزمره به کار می برند.(یونسی، ۱۳۸۳). برای مثال، «قبول شدن در کنکور سراسری=خوشبختی، رد شدن در کنکور سراسری=بدبختی» و «زیبایی در چهره=تداوم ازدواج، نازیبایی در چهره= عدم تداوم در ازدواج». با توجه با تفاسیر فوق پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال که، آیا آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر موثر است، انجام می شود.
هدف پژوهش:
تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شیراز.
فرضیه های پژوهش:
الف)مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.
ب)مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان تاثیر دارد.
اهمیت و ضرورت پژوهش:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوجوان پرخاشگر نمی تواند به سادگی پیامد رفتار خود را پیش بینی کند، در محرک های اجتماعی نشانه های خصمانه فراوانی را مشاهده می کنند، درک درستی از سطح پرخاشگری خود ندارند،از راه حل های کلامی اندکی برای اثبات خود در مسائل اجتماعی بهره می جویند و بیشتر از راه حل های پرخاشگرانه استفاده می کنند (گراهام، ۲۰۰۲). برای آنکه نوجوانان سالم و ایمن داشته باشیم، باید آنها را به مهارت های مجهز سازیم که بتوانند به گونه ای خلاق با عصبانیت خود مقابله کنند. بیشتر گروه های مدیریت خشم، نیروی بالقوه جهت کمک به نوجوانان برای گسترش منابع مدیریت خلاقانه و کارامد عصبانیت را دارند. در محیط مدرسه، نوجوانان تا خشم خود را بروز ندهند، در معرض مشاوره مدیریت خشم قرار نمی گیرند. در مراکز مشاوره ای خارج از مدرسه، اهمییت اقدامات پیشگیرانه ومداخله در مدیریت خشم، به راحتی نادیده گرفته می شود؛ چون جوانانی که در این محیط ها تحت درمان قرار می گیرند غالبا مسائل بسیار حادتری دارند. مشاوران چه در محیط مدرسه و چه در مراکز خارج از مدرسه ضروری است تا پیامد های هیجانی مضر و درازمدت خشم درمان نشده را در نظر بگیرند، خشمی که می تواند خود را در زیر نقاب طغیان گری های دوره نوجوانی پنهان کند(اکانر و اسکافر، ۱۹۹۴). همچنین تحقیقات میزان بالایی از جرم های خشونت آمیز را بین نوجوانان ازجمله ضرب و جرح، دزدی، آتش سوزی، قتل و تجاوز نشان می دهد. این نوع جنایت ها به احتمال زیاد ماهیتی پرخاشگرانه و خشونت آمیز دارند (صادقی و همکاران، ۱۳۸۱).
پرخاشگری، یکی از مشکلات بزرگ دنیای امروز است. به طوری که گزارش ها حاکی از آن است که یک چهارم افراد جامعه آمریکا، برخی از انواع این مشکلات روانی را در طول زندگی خود تجربه می کنند(انجمن سلامت،۲۰۰۱). همچنین براساس آمارهای موجود آدم کشی در این کشور دومین علت مرگ و میر در سنین۲۴-۱۵ سالگی است و حدود نیمی از مراجعان مراکز روانشناختی را کودکان و نوجوانان پرخاشگر تشکیل می دهند(دلخاموش، ۱۹۹۴).کشور ما نیز از نظر بافت جمعیتی جوان است و بیش از یک سوم جمعیت کشور را نوجوانان زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند و همچنین ۴۲ درصد معاینات پزشکی قانونی مربوط به صدمات و جراحات ناشی از نزاع می باشد که ۷۶٫۲ درصد آن ها را پسران نوجوان و جوان تشکیل می دهند(مرکز آمارایران ،۲۰۰۲). همچنین طی آمارهای غیررسمی قوه قضائیه در سال حدود ۱۱۰۰۰۰۰۰ پرونده قضائی تشکیل می شود که سهم عمده ای از این پرونده ها مربوط به رفتارهای پرخاشگرانه می باشد. از سوی دیگر ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم که پرخاشگری و مصادیق چون تعدی، جنگ، عیب جویی و بدزبانی، کینه جویی و عداوت، غضب و انتقام در احادیث و روایات فراوان از سوی امامان بزرگوار و بزرگان دینمان به کررات نهی شده است. و در منابع اسلامی، به سطح گسترده ای از مفاهیم برمی خوریم که با اهتمام بسیار به تبیین مقدمات و زمینه های بروز پرخاشگری و خشونت، بررسی علل، آثار و چگونگی ارزشیابی عملکرد پرخاشگرانه وتوصیه به اجتناب از آن پرداخته است. از آنجا که این مقوله دارای تأثیرات و پیامدهای وسیع و مهمی در زندگی و سرنوشت انسان ها و جوامع است و از آن مهمتر در ارتباط کامل با سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی و رشد و تکامل انسانی است، دلیل این اهتمام به خوبی آشکار است(ابوالمعالی و موسی زاده، ۱۳۹۱).
نکته قابل توجه دیگر این است که در تربیت اجتماعی کودک و نوجوان ، خواه از نظر فردی خواه اجتماعی هیچ قالب رفتاری به اندازه پرخاشگری مهم نیست . پرخاشگری اگر در کودک درمان

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید