تحقیق درمورد کاسپاز، گناد، زایای، آپوپتوزوم

کاسپاز ۹ باعث تشکیل کمپلکس آپوپتوزوم شده و نهایتا باعث فعال سازی کاسپاز ۹ می شود، کاسپاز ۹ نیز با فعال کردن کاسپاز ۳ باعث رخداد آپوپتوز می گردد (۶۴).
مطالعات نشان می دهند که طی دوران جنینی مسیر میتوکندریایی باعث مرگ و حذف سلول های زایای اضافی مهاجرت کننده به گناد می شود(۵۵, ۵۶). موش های ترانس ژن که قادر به بیان ژن Bax نیستند یا

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید