تحقیق درمورد کاسپاز، گناد، زایای، آپوپتوزوم

دانلود پایان نامه

کاسپاز ۹ باعث تشکیل کمپلکس آپوپتوزوم شده و نهایتا باعث فعال سازی کاسپاز ۹ می شود، کاسپاز ۹ نیز با فعال کردن کاسپاز ۳ باعث رخداد آپوپتوز می گردد (۶۴).
مطالعات نشان می دهند که طی دوران جنینی مسیر میتوکندریایی باعث مرگ و حذف سلول های زایای اضافی مهاجرت کننده به گناد می شود(۵۵, ۵۶). موش های ترانس ژن که قادر به بیان ژن Bax نیستند یا

دیدگاهتان را بنویسید