دانلود پایان نامه ارشد درمورد استرس، نورونها، انسانهای، یابند.

دانلود پایان نامه

۱۳۹۱).
۲-۷-۱-۶-تغییرات تنظیم هورمونی
بدنبال استرس مزمن، فعالیت ژن رمز دهند? نوروکینین، عامل رشد نوروتروفیک مشتق از مغز ( BDNF) ونیز فرایند عصب زایی کاهش می یابند. بنابراین استرس طول کشیده می تواند تغییراتی در وضعیت کارکردی نورونها ایجاد کرده و نهایتاً سبب مرگ سلولی شود. مطالعات اخیر در انسانهای افسرده نشان می دهد سابقه ی ضربه

دیدگاهتان را بنویسید