منبع پایان نامه درباره واکنش‌های، شیمیائی، بی‌شکل(در، اولیه)

و به هم پیوسته‌ای با منافذی به ابعاد زیر میکرومتر و زنجیرهای پلیمری که طول متوسط آنها بزرگتر از یک میکرومتر است. در حقیقت فرایند سل- ژل سنتز شبکه معدنی توسط واکنش‌های شیمیائی در محلول و در دمای پائین است که به دلیل تشکیل شبکه بی‌شکل(در مراحل اولیه) در مقابل فرایند کریستاله شدن در محلول قرار دارد. در اینجا لازم است که درباره بعضی

دیدگاهتان را بنویسید