پایان نامه با موضوع اعتیاد به مواد مخدر، مواد مخدر

نوزادان در زمانی نوزادیشان را نداشته باشند (گروه شاهد).
۲-۲-۵ معیارهای خروج از پژوهش
در گروه مورد:
۱. نوزادانی که به دلیل نقایص مادرزادی شدید، انومالی های کروموزومی،اعتیاد به مواد مخدر مادر، جدایی والدین، آسیبهای شدید حین تولد، تشنج های مقاوم به درمان در بخش مراقبتهای ویژه بستری می شوند.
۲. نوزادانی که فوت کرده و به سن ۷

دیدگاهتان را بنویسید