پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

نمودار گردشی الگوریتم ژنتیک معمولی در شکل (۳-۲) آورده شده است. اصولا برای استفاده از این الگوریتم باید سه مفهوم زیر دقیقا مشخص شود که در این صورت بدون شک الگوریتم فوق به خوبی عمل خواهد کرد.
* تعریف مناسب و صحیح تابع هدف۳۱ یا تابع هزینه۳۲
* تعریف و پیاده سازی فضای ژنتیک۳۳
* تعریف و پیاده سازی عملگرهایGA 34

۳-۳-۱ عملگرهای

دیدگاهتان را بنویسید