تحقیق درمورد اکسیژن،، ۱-۱).، سلولی،، BCL2

آن
مسیر داخلی در سلول هایی فعال می شود که هموستاز سلولی در آنها تحت تاثیر عواملی مانند گونه های آزاد اکسیژن، جداشدگی از غشا پایه، حرارت، کمبود اکسیژن، اشعه ی گاما، آسیب DNA و عدم وجود فاکتورهای حفاظت کننده ی سلولی، از بین رفته است. این مسیر تحت کنترل پروتئین های خانواده ی BCL2 است (شکل ۱-۱). از جمله پروتئین هایی که

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید