منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفصلی، آبداکشن، بغلی، گلنوهومرال

تقریبا دو برابر سر بازو است که به آن اجازه میدهد دامنه حرکت گستردهای داشته باشد. ضخامت کپسول مفصلی در موقعیتهای مختلف، بسیار متفاوت است. برای مثال در آبداکشن اضافی و چرخش خارجی ضخامت ناحیه زیر بغلی در پایداری مفصل به کار میرود(اوبراین ۱۹۹۰۴۹).(شکل۲-۸)

شکل۲-۸- کپسول مفصلی

اگرچه کپسول و لیگامنت گلنوهومرال اغلب به صورت مجزا

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید