منبع تحقیق با موضوع ESP، of، the، Stevens’

secondary school level.
۴. ESP is generally designed for intermediate or advanced students.
۵. Most ESP courses assume some basic knowledge of the language system.
There is a summary of the advantages of learning ESP according Stevens’ (1988) and those points are:
۱. Learning ESP does not waste any time, because

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید