پایان نامه با کلید واژه های رهنون، واقیعت، (عج، پژوهشگران

دانلود پایان نامه

دوستان و دشمنان دین و امامت ابراهیمی را در جاده غبار آلود مسلک ها و سیاست ها باز شناسد ، وسفیانی ها از نفوذ در دل و دماغ وی ، نومید گشته و ناکام بماند. نگاهی به سال های پیش از غیبت مهدی (عج ) پژوهشگران بدین واقیعت رهنون می کند که صف آرایی دیگر عباسیان و علویان از همان عید فطر آشکار گشت که امام هشتم را از اقامه نماز عید باز

دیدگاهتان را بنویسید