منابع مقاله درمورد بندر عباس، ضمن خدمت

دانلود پایان نامه

سازماني ارائه دهد، منجر به برنامه هايي براي بهسازي شغلي پرسنل نيروي انتظامي شود و زمينه ابراز عقايد و تبادل افکار در زمينه يادگيري سازماني را بين همکاران فراهم نمايد. همچنين با توجه به شرايط حاضر که در عصر فناوي هاي اطلاعاتي قرار داريم و افراد به شکل مداوم تحت تاثير يادگيري هاي مختلف قرار مي گيرند و با توجه به حساسيت ويژه¬اي که در زمينه يادگيري و به روز بودن سازمان ناجا وجود دارد تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر يادگيري سازماني ناجا شناسايي و ارتباط آنها مشخص شود.
۱-۴- اهداف تحقيق
۱-۴-۱- هدف اصلي
۱٫ شناسايي عوامل موثر بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس
۱-۴-۲- اهداف فرعي
۱٫ شناسايي تاثير رهبري مناسب بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس
۲٫ شناسايي تاثير فضاي تعميقي بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس
۳٫ شناسايي تاثير بومي سازي بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس
۴٫ شناسايي تاثير تعادل بين خانواده و کار بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس
۵٫ شناسايي تاثير مديريت زمان بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس
۶٫ شناسايي تاثير تجربه اندوزي بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس
۷٫ رتبه بندي عوامل اثرگذار بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس
۱-۵-سوال هاي تحقيق
۱-۵-۱- سوال اصلي تحقيق
۱- چه عواملي بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس تاثير دارد؟
۱-۵-۲- سوال هاي فرعي تحقيق
۱٫ تاثير رهبري مناسب بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس چگونه است؟
۲٫ تاثير فضاي تعميقي بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس چگونه است؟
۳٫ تاثير بومي سازي بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس چگونه است؟
۴٫ تاثير تعادل بين خانواده و کار بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس چگونه است؟
۵٫ تاثير مديريت زمان بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس چگونه است؟
۶٫ تاثير تجربه اندوزي بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس چگونه است؟
۷٫ رتبه بندي عوامل اثرگذار بر يادگيري سازماني کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندرعباس چگونه است؟
۱-۶- قلمرو تحقيق
۱-۶-۱- قلمرو موضوعي
موضوع پژوهش در حوزه مديريت منابع انساني و يادگيري سازماني قرار دارد.
۱-۶-۲- قلمرو مکاني
قلمرو مکاني پژوهش حاضر شامل کارکنان پايگاه درياباني نيروي انتظامي شهرستان بندر عباس مي باشد.
۱-۶-۳- قلمرو زماني
قلمرو زماني پژوهش در سال ۱۳۹۳ پيش بيني شده است.
۱-۷- متغيرهاي تحقيق
۱-۷-۱- تعاريف نظري
رهبري مناسب: منظور رهبراني است که طراح و ناظر هستند و بسترها را به طور مستمر براي شکوفاسازي توانايي هاي کارکنان در جهت شناخت، فهم پيچيدگي ها و توسعه بخشيدن به مدل هاي ذهني فراهم مي کنند (سنگه، ۱۹۹۰).
فضاي تعميقي: منظور ايجاد فضايي است که کارکنان بتوانند به صورت باز فکر کرده و شکل گيري شرايطي است که کارکنان باور داشته باشند که مي توانند اشتباه کنند و حق با ديگران باشد. در واقع فضاي تعميقي جلوگيري از جزميت انديشي و تک بعدي ديدن مسايل سازماني است و قابليت هاي جستجو، تعمق، بحث و گفتگو را پرورش مي دهد (سنگه، ۱۹۹۰).
بومي سازي: منظور سوق دادن تصميم هاي سازماني به پايين هرم سازماني و مسئوليت پذير کردن کارکنان نسبت به اين تصميمات و تعهد به آن مي باشد (سنگه، ۱۹۹۰).
ايجاد تعادل بين خانواده و کار: منظور فراهم سازي شرايطي است که کارکنان بتوانند بين تمايلات متفاوت خود از جمله خواسته هاي شخصي، حرفه اي، سازماني و خانواده اي تعادل و توازني ايجاد نمايند (سنگه، ۱۹۹۰).
مديريت زمان: منظور برنامه ريزي منظم زماني، هماهنگي و واکنش مناسب است و توانايي ها و مهارت هايي است که به کنترل بهينه زمان توسط فرد منجر مي شود (جوهري زاده، ۱۳۸۴).
تجربه اندوزي: منظور ايجاد شرايطي است که کارکنان بتوانند در آن شرايط به کسب تجربه در زمينه شغلي خود نايل شده و مي توان از طريق شرکت در کارگاه هاي آموزشي ضمن خدمت و … به تجربه اندوزي نايل شد (سنگه، ۱۹۹۰).
يادگيري سازماني: منظور رشد بينش و تجديد ساخت دهي و بازنگري موفقيت آميز مشکلات سازماني توسط افراد است که نتايج آن در عوامل ساختاري ونتايج سازمان منعکس شود (سايمون، ۱۹۹۱).
۱-۷-۲- تعاريف عملياتي
رهبري مناسب: در اين تحقيق براي عملياتي کردن متغير رهبري مناسب از سوالات ۱ تا ۷ پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر يادگيري سازماني استفاده شده است.
فضاي تعميقي: در اين تحقيق براي عملياتي کردن متغير فضاي تعميقي از سوالات ۸ تا ۱۴ پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر يادگيري سازماني استفاده شده است.
بومي سازي: در اين تحقيق براي عملياتي کردن متغير بومي سازي از سوالات ۱۵ تا ۱۸ پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر يادگيري سازما
ني استفاده شده است.
ايجاد تعادل بين خانواده و کار: در اين تحقيق براي عملياتي کردن متغير ايجاد تعادل بين خانواده و کار از سوالات ۱۹ تا ۲۴ پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر يادگيري سازماني استفاده شده است.
مديريت زمان: در اين تحقيق براي عملياتي کردن متغير مديريت زمان از سوالات ۲۵ تا ۲۹ پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر يادگيري سازماني استفاده شده است.
تجربه اندوزي: در اين تحقيق براي عملياتي کردن متغير تجربه اندوزي از سوالات ۳۰ تا ۳۳ پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر يادگيري سازماني استفاده شده است.
يادگيري سازماني: در اين تحقيق براي عملياتي کردن متغير يادگيري سازماني از سوالات ۳۴ تا ۶۸ پرسشنامه استاندارد سنگه (۱۹۹۰) استفاده شده است.
۱-۸) خلاصه فصل اول
در اين فصل در ابتدا از سازمان يادگيرنده صحبت شد و مسئله اصلي تحقيق يعني عوامل مرتبط با يادگيري سازماني در نيروي انتظامي شهرستان بندر عباس و اولويت بندي اين عوامل از ديدگاه کارکنان سازمان مورد توجه قرار گرفت و در ادامه به ضرورت و اهميت موضوع و توجه نمودن به يادگيري سازماني در بخش نيروي انتظامي پرداخته شد و اهداف، فرضيات، الگوي مفهومي تحقيق، قلمرو تحقيق (موضوعي، مکاني و زماني) و تعاريف نظري و عملياتي بيان شد.

فصل دوّم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

مقدمه
يادگيري سازماني چيزي فراتر از مجموع توان يادگيري افراد است، يعني سازمان توانايي يادگيري خود را با خروج افراد سازمان از دست مي دهد‌. يادگيري سازماني به مفهوم يادگيري افراد و گروه هاي درون‌ سازمان و سازمان ‌يادگيرنده به معني يادگيري سازمان به عنوان سيستمي کلي است (رهنورد،۱۳۷۸،ص۲۴)‌. به عبارت ديگر بايد گفت سازمان يادگيرنده حاصل يادگيري سازماني است‌. سازمان يادگيرنده را نوعي از سازمان مي‌دانند كه يادگيري اعضاي خود را به گونه‌اي فراهم مي‌آورد كه نتايج ارزشمندي را نظير نوآوري، كارايي، هم سوئي بهتر با محيط و مزيت رقابتي پايدار به ارمغان ‌آورد. در اين بخش سعي بر اين است که ادبيات نظري يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده مورد بررسي قرار گيرد. تاريخچه، مفاهيم، تعاريف، رويکردها و … در ابتدا مورد بحث قرار مي‌گيرند. سپس تحقيقات و مطالعات داخلي و خارجي در رابطه با موضوع بيان مي شود.
۲-۱- يادگيري
ياد گرفتن به معناي تقويت دانايي، به كمك تجربه است كه از پيگيري امور بدست مي‌آيد. يادگيري به طور مداوم در طي زمان و در مسير زندگي واقعي بدست مي‌آيد و كنترل آن تقريبا دشوار است اما به واسطة اين يادگيري، دانشي پايدار توليد شده و فرد يادگيرنده اين توانايي را مي يابد كه هنگام برخورد با موقعيت‌هاي مختلف، رفتاري اثربخش داشته باشد. همه سازمانها ياد مي‌ گيرند، به اين معنا كه با پيرامون خود سازگاري يافته و راههاي درست مواجهه با تغييرات محيطي را مي آموزند، منتهي برخي سازمانها سريع‌تر و اثربخش‌تر ياد مي‌گيرند. آنچه كه موجب اثربخشي بيشتر سازمانهاي يادگيرنده مي‌شود، پياده‌سازي فرآيند مديريت دانش در اين سازمانهاست. سنگه چهار عنصر اصلي يادگيري را به شرح زير تعريف مي‌كند:

۱ـ اقدام۱: انجام يك وظيفه يا کار در قالب چهارچوب موارد مشابه تجربه شده.
۲ـ تأمل۲: مشاهد‌ه‌ اعمال و افكار خود و كالبدشكافي كارهاي انجام‌شده.
۳ـ ارتباط۳: خلق ايده هايي براي اقدام و ساماندهي آنها در قالب‌هاي جديد.
۴ـ تصميم۴: تهيه و تدوين رويه و رويکردي براي اقدام
يادگيري وسيلهاي است که نه تنها از طريق آن به کسب مهارت و دانش پرداخته ميشود بلکه ارزشها و نگرشها و واکنشهاي هيجاني نيز بدست ميآيد. يادگيري ريشه در علم روانشناسي دارد.
روانشناسان دو نوع تعريف از يادگيري دارندکه دو مفهوم مشترک، ولي کاملاً متفاوت ميباشند:
۱- رفتارگرايانه۵: يادگيري عبارتست از يک تغيير نسبتاً با دوام(دائمي) در رفتار که در نتيجه تمرين و تجربه حاصل ميشود.
۲- شناختگرايانه۶: يادگيري عبارتست از يک تغيير نسبتاً بادوام (دائمي) در ارتباطات (پيوندهاي) ذهني۷ که در اثر تجربه صورت ميگيرد.
هر دو تعريف در اين وجه مشترکند که تغيير را به تجربه۸ نسبت ميدهند. ديدگاه رفتارگرا بر ارتباط ميان محرکها و پاسخهاي قابل مشاهده تأکيد دارد. ديدگاه شناختي بر نقش فرآيندهاي ذهني مربوط به يادگيري اصرار ميورزد. اطلاع از اصول و نظريات رفتارگرايي و شناختگرايي ميتواند يادگيري سازماني را تسريع بخشد. يادگيري فرآيندي مادامالعمر است، يادگيري قلب تغيير و تحول و فعاليتهاي بهرهوري است. يادگيري به معناي تقويت دانايي به کمک تجربه است که از پيگيري امور بدست ميآيد و فرد يادگيرنده اين توانايي را مييابد که هنگام برخورد با موقعيتهاي مختلف رفتاري اثربخش داشته باشد. (سبحانينژاد، ۱۳۸۵، ص ۵۰)
۲-۲- نظريات يادگيري
نظريات مختلفي درباره يادگيري توسط نظريه پردازان ارائه شده که که مهمترين آنها در ذيل به طور مختصر توضيح داده مي شود.
۲-۲-۱- نظريات رفتاري يادگيري
پاولف ، واتسون۹و اسکينر از جمله نضريه پردازان رفتار گرا در يادگيري هستند . به طور کلي آنها به رفتار و نتايج قابل مشاهده به عنوان محصول يادگيري توجه دارند. از اين رو به نقش پاداش و تنبيه در ظهور رفتار مورد نظر به عنوان نتيجه يادگيري فرد بسيار تاکيد دارند . فرايند شکل گيري يادگيري در اين نظريات از طريق مجاورت بين محرک اصلي و محرک خنثي م
ي باشد .(شرطي کردن) به عنوان مثال پاولف ياد آور مي شود که بعد از چندين بار تلفيق صداي زنگ (محرک خنثي) با نشان دادن تکه گوشت (محرک اصلي، غير شرطي) مشاهده کردکه سگ با شنيدن صداي زنگ نيز ترشح بزاق نشان مي دهد. بر خلاف روش پاولف ، اسکينر معتقد است که نتايج مطلوب يا نامطلوب رفتار تعيين کننده تکرار يا به عبارتي يادگيري مي باشد. به نظر او تشويق يا تنبيه بعد از انجام رفتاري، تعيين کننده تکرار و يادگيري خواهد بود. علارغم تفاوت در زمان ارائه محرکات جهت يادگيري ، نکته قابل توجه ديدگاه مکانيکي و سطحي آنها به موضوع پيچيده يادگيري در انسان مي باشد. هر چند محرکات بيروني در يادگيريي نقش بسزايي دارند اما نمي توانند کل پديده يادگيري در انسان را تبيين کنند. (رسته مقدم،۱۳۸۴،ص۱۷).

۲-۲-۲- نظريات شناختي يادگيري
در نظريه هاي شناختي بيشتر به فرايندهاي شناختي توجه مي شود. از جمله اين فرايندها مي توان به ادراک امور، سازمان دادن اطلاعات ، تجزيه و تحليل اطلاعات ، کسب دانش، درک معني وايجاد انتظارات اشاره کرد.هيچ يک از اين فرايندها به طور مستقيم قابل مشاهده نيستندزيرا به باور روانشناسان شناختي يادگيري در نتيجه تغيير در ساخت شناختي افراد حاصل مي شودبه طوري که يادگيرنده در نتيجه يادگيري در ذهن ذهن يا حافظة خود يک ساخت شناختي تشکيل مي دهدکه در آن اطلاعات مربوط به رويدادهاي مختلف نگهداري مي شوندو سازمان مي يابند. لذا از ديدگاه روانشناسان شناختي يادگيري ايجادتغيير در رفتار اشکار نيست بلکه ايجاد تغيير در ساخت شناختي و فرايند هاي ذهني است.(سيف ،۱۳۸۰،ص۲۵۸). در زير به طور مختصر به توضيح مهمترين نظريه هاي شناختي خواهيم پرداخت:
۲-۲-۳- نظريه يادگيري گشتالت
نظريه گشتالت را سردسته نظريه هاي شناختي يادگيري مي توان به حساب آورد. بر خلاف روانشناسان مکتب رفتارگرايي که براي مطالعة پديده هاي پيچيده روانشناختي آنها را به اجزاي ساده تجزيه مي کردند. روانشناسان مکتب گشتالت توجهشان بيشتر به کل پديده متمرکز است. به اعتقاد آنها ، انديشه هاي انسان از ادراکات کلي معنادار تشکيل مي يابد ، نه از مجموعه هايي از تصاوير ذهني جزيي که از راه تداعي به يکديگر مرتبط مي شوند.لذا از آنجا که پديده هاي ادراکي جنبه کلي دارند، يادگيري را بايد با توجه به اين کل نگري مورد مطالعه قرار داد. از جمله قوانين يادگيري در اين نظريه، مي توان به قانون طرح گرايي۱۰قانون شباهت،قانون مجاورت۱۱،قانون بستن يا تکميل۱۲، قانون ادامه خوب ۱۳، قانون سادگي و قانون شکل و زمينه۱۴ اشاره کرد.(سيف،۱۳۸۰ص۲۵۹)
۲-۲-۴- نظريه يادگيري شناختي اجتماعي
يکي ديگر از نظريات مهم روانشناسي يادگيري که هم جنبه رفتاري دارد وهم جنبه شناختي ، نظريه شناختي اجتماعي يا نظري? ياد گيري مشاهده اي است. واضع آن البرت بندورا است. (سيف،۱۳۸۰،ص ۲۸۱). به اعتقاد بندورا نظريه يادگيري اجتماعي با فراتر رفتن از هر دو نظريه رفتاري و شناختي، يادگيري را ناشي از الگو قرار دادن رفتارهاي ديگران مي داند. به طوري که افراد بااستفاده از مشاهدات براي جمع آوري اطلاعات ،از رفتار ديگران تقليد مي کنند چنانچه رفتار يادگرفته شده نتايج مثبتي به دنبال داشت آن رفتار تکرار مي شود و درغير اين صورت تکرار نخواهد شد.
۲-۳- انواع يادگيري
سنگه معتقد است كه سازمانها سه نوع يادگيري متفاوت دارند كه عبارتند از :
۲-۳-۱- يادگيري براي بقاء
– اين سازمان ها به دنبال نتايج كسب وكاركوتاه مدت هستند.
– مديران ومتخصصين بيشتر به دنبال ساده كردن كار وحلقه ها

دیدگاهتان را بنویسید