منابع مقاله درمورد بندر عباس، ضمن خدمت

سازماني ارائه دهد، منجر به برنامه هايي براي بهسازي شغلي پرسنل نيروي انتظامي شود و زمينه ابراز عقايد و تبادل افکار در زمينه يادگيري سازماني را بين همکاران فراهم نمايد. همچنين با توجه... ادامه

منابع مقاله درمورد سابقه خدمت، بندر عباس، انتظارات مردم، ارباب رجوع

از سوال فرعي چهارم 1015-2-6) نتيجه گيري از سوال فرعي پنجم 1015-2-7) نتيجه گيري از سوال فرعي ششم 1025-2-8) نتيجه گيري از سوال فرعي هفتم 1035-3) محدوديت هاي پژوهش 1035-4) پيشنهادهاي تحقيق 1045-4-1) پيشنهادهاي... ادامه

منبع مقاله با موضوع رطوبت نسبی، دی اکسید کربن، اتحادیه اروپا

قرار می کنند.سرد کردن سریع، پایین آوردن فوری دمای لاشه در مدت یک ساعت پس از کشتار است به طوری که هیچ گونه انجمادی در لاشه رخ ندهد(Khangahi abiane, 1997).بر اساس ضوابط منتشر شده از سوی سازمان... ادامه

منبع مقاله با موضوع PH، Agar، سلسیوس، ارغوانی

Mc-Cokey Agar یا VRB Agar نمونه از نظر وجود کلی فرم منفی است.*در صورت مشاهده گاز در لوله پس از 48 ساعت یا رشد کلنی ارغوانی روی محیط ارغوانی Agar Mc-Cokey یا VRB Agar نمونه از نظر وجود کلی فرم مثبت تلقی می... ادامه

منبع پایان نامه درمورد تجزیه واریانس

4-2-2 عملکرد بیولوژیک نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد( جدول 4-2) عملکرد بیولوژیک تحت تاًثیر تیمار رقم، باکتری و محلول پاشی قرار می‌‌گیرد و بر هم کنش رقم‌× باکتری ، رقم‌× محلول پاشی ،... ادامه

منبع پایان نامه درمورد نمونه برداری، محصولات زراعی، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع طبیعی

برای کاهش سمیت ضروری است و بقایای گیاه در خاک به دلیل کاربرد ازتوباکتر بوده است (کومار و همکاران، 2010). نتایج تحقیقات زونگ و همکاران (2007) و بلیمو و همکاران (2007) در تلقیح باکتری‌های محرک... ادامه

منبع پایان نامه درمورد تجزیه واریانس، نمونه برداری، تحلیل داده، فیزیولوژی

طرح آزمایش به صورت کرت‌های‌ دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار با آماده سازی زمین آغاز شد. عملیات کا‌شت در کرت‌هایی به مساحت 7 متر مربع با فاصله ردیف 50... ادامه

منبع پایان نامه درمورد استان گلستان، ایالات متحده، ریاست جمهوری، طول فصل رشد

و اجزای عملکرد دو رقم سویا. 1-3- تاریخچه سویا لوبیا روغنی، سویا یا سوژا از گیاهان دانه روغنی و علوفه‌ای است که از قدیم الایام و حداقل 2800 سال قبل از میلاد در موطن اصلی سویا، مناطق شمال... ادامه

پایان نامه رایگان درباره ضريب، ويريال، پتانسيل، مقادير

خواهد شد، بدين صورت که به محاسبهي ضريب دوم ويريال گاز فلوئور با استفاده از پتانسيلهاي گردآوري‌شده از مجموعه پايه aug-cc-pVTZدر سطح نظري QCISD(T) پرداخته خواهد شد. 2-2) تاريخچهي محاسباتي ضريب... ادامه