منابع پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی، دامنه حرکتی

دانلود پایان نامه

ساسلواسکی۲۰۰۲۵۳).
اگرچه پایدارکنندههای دینامیکی در میانه حرکت مهم هستند اهمیت آنها بیشتر در حفظ ثبات مفصل در انتهای دامنه حرکتی است(لیبریل و لی ۲۰۰۵۵۴).
۲-۲-۴-۱- عضلات RC
RC یک گروه از عضلات هستند که شامل تحتکتفی ، فوقخاری ، تحتخاری و گردکوچک است که به عنوان یک مکانیسم هدایت دینامیکی برای سر بازو عمل میکند(پارسنز و

دیدگاهتان را بنویسید