منابع پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی، دامنه حرکتی

ساسلواسکی۲۰۰۲۵۳).
اگرچه پایدارکنندههای دینامیکی در میانه حرکت مهم هستند اهمیت آنها بیشتر در حفظ ثبات مفصل در انتهای دامنه حرکتی است(لیبریل و لی ۲۰۰۵۵۴).
۲-۲-۴-۱- عضلات RC
RC یک گروه از عضلات هستند که شامل تحتکتفی ، فوقخاری ، تحتخاری و گردکوچک است که به عنوان یک مکانیسم هدایت دینامیکی برای سر بازو عمل میکند(پارسنز و

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید