پایان نامه ارشد رایگان درمورد خواهدشد.، ۳–، قرارداده، نامتعادل(باتکرارمتفاوت

دانلود پایان نامه

عدد میوه قرارداده خواهدشدواندازه گیریهای مورد نیاز انجام خواهدشد.
درروش خشک کن به روش دستی، تعداد ۳ پاکت و درهرپاکت تعداد ۱۰ عدد میوه قرارداده خواهدشد.
۳- ۳- ۱- مشخصات طرح آماری
۳- ۳– ۱ – ۱– نام طرح
کاملاًتصادفی نامتعادل(باتکرارمتفاوت برای هرتیمار).
۳- ۳– ۱ – ۲–تیمارها
تیمار۱ ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای ۵۰ درجه

دیدگاهتان را بنویسید