پایان نامه با کلید واژگان ایمینی، ۴-با، لیگاندها، مشتقهای

دانلود پایان نامه

فلزی هستند. در نتیجه امکان تشکیل کمپلکسهای مدل برای سیستمهای بیولوژیکی را فراهم می سازد.
۳-با استفاده از اثر تمپلت به صورت مستقیم می توان کمپلکس طراحی شده را سنتز کرد.
۴-با استفاده از لیگاندها یی که دارای گروههای ایمینی با زنجیره و گروههای دهنده مناسب هستند، می توان کمپلکسهای ویژه ای نظیر مشتقهای مارپیچی آنها را سنتز

دیدگاهتان را بنویسید