پایان نامه حاکمیت شرکتی/:سیاست مالیاتی و حاکمیت شرکتی

پایان نامه حاکمیت شرکتی/:سیاست مالیاتی و حاکمیت شرکتی

تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی

پس از نشانه هاي تقلب حسابداري و پناه گاه هاي مالياتي متهورانه در شركت انرون در سال 2001 ، قانون گذاران، دانشگاهيان و روزنامه نگاران همزمان به بررسي افزايش تهور گزارش هاي مالي و مالياتي در سراسر شركت هاي بزرگ آمريكا پرداختند. در حالي كه كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا (SEC) توجه خود را بر روي موارد متعدد تقلب در حسابداري معطوف نمود. در پژوهش هاي قبل بررسي شد كه مديران در هنگام تصميم گيري هاي مالي و گزارش مالياتي با يك موازنه مواجه هستند و تلاش مديران براي افزايش درآمد مالي گزارش شده ممكن است به تحمل هزينه هاي ماليات بر درآمد بالاتر منجر شود . به طور مشابه، تلاش مديران براي به حداقل رساندن درآمد جهت گزارش به مقامات مالياتي ممكن است كاهش درآمد گزارش شده به سهامداران و در نتيجه هزينه هاي گزارشگري مالي را در پي داشته باشد. در مقابل روند اخير بايد در نظر داشت كه شركت هميشه بدنبال موازنه تصميم گيري هاي گزارش مالي و مالياتي نبوده، و در واقع برخي از شركت ها ممكن است درآمد دفتري بالاتر را به سهامداران، و درآمد مشمول ماليات پايين تر را به مقامات مالياتي گزارش نمايند. اين شكاف رو به رشد بين درآمد مالي و در آمد مشمول ماليات نشان مي دهد كه شركت ممكن است هميشه به موازنه تصميم گيري هاي مالي و گزارش مالياتي نپردازد. وجود حوزه هايي از ناهمخواني قوانين بين حسابداري مالي و مالياتي نيز، فرصت هايي براي كاهش درآمد مشمول ماليات ثبت شده در دفاتر و افزايش درآمد مالي گزارش شده در همان دوره گزارش دهي را براي شركت ها فراهم مي نمايد(عبدلی و همکاران، 1392، 76).

از دیدگاه حاکمیت شرکتی، فوايد مديريتي تهور مالياتي براي سهامداران شامل صرفه جوئي بيشتر مالياتي براي شركت است؛ درحالي كه با هزينه هاي حاشيه اي شامل احتمال بالقوه براي جرائم مالياتي و مجازات هاي تحميلي از سوي سازمان مالياتي، هزينه هاي پياده سازي، هزينه هاي اعتباري و هزينه هاي سياسي همراه است. اقدام هاي متهورانه مالياتي در ارتباط با اين احتمال است كه شركت ها با حذف نقش حاكميت شركتي اقدام به تحريف و تقلب در حساب هاي شركت نمايند (Lennox et al., 2012).

2-16 نمونه هایی از کارکردهاي مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی

با گسترش وضع قوانین و مقررات پیچیده مالیاتی، تقریباً هر نوع تصمیمات در درون شرکت، داراي اثر مالیاتی می باشد. در شرکتی که بطور کامل توسط یک فرد اداره و مالکیت می شود، موضوع صرفه مالیاتی هیچ گونه کاربردي از لحاظ حاکمیت شرکتی ندارد. این نوع معاملات تنها منجر به انتقال منابع از دولت به مالکان می شود. براي بررسی دقیق مالیات و حاکمیت شرکتی، می بایستی حالتی را در نظر گرفت که مالکیت از مدیریت کاملاً مجزاست و ماهیت ناکامل بودن قراردادها و نظارت، منجر به ایجاد فرصت طلبی مدیران می شود. براي این منظور باید معاملات روزمره را از تصمیم گیري هاي مهم در سطوح بالاي سلسله مراتب شرکت مستثنی کنیم. به عبارتی دیگر، از دیدگاه حاکمیت شرکتی، تمرکز بر استراتژي هاي جسورانه مالیاتی محدود می شود. برخی از حوزه هایی که منجر به کاهش دورنماي مالیات استراتژیک می شود، در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

2-16-1  اطمینان در ارزیابی مالیات

گروهی از کارشناسان سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD) به این نتیجه رسیدند که هم اداره امور مالیاتی و هم مودیان بزرگ مالیاتی، تمایل به حصول اطمینان بیشتري در ارتباط با ارزیابی مالیات دارند. در واقع اداره امور مالیاتی به دنبال حصول اطمینان در را بطه با رعایت قوانین مالیاتی و وجود الزامات حاکمیتی مناسب می باشند. از سویی دیگر، مودیان مالیاتی نیز به دنبال حصول اطمینان در ارتباط با رفتارها و معاملاتی هستند که اداره امور مالیاتی احتمالا آنها را به عنوان معاملات پرریسک طبقه بندي می کند و همچنین اینکه چگونه اداره امور مالیاتی به این ریسک ها پاسخ می دهد.

براي دستیابی به این اطمینان، باید تدوین کنندگان قوانین مالیاتی، اقدامات لازم را براي ارزیابی مناسب مالیات فراهم نمایند. سازمان امور مالیاتی باید بتواند نسبت به تعیین دقیق بدهی مالیاتی شرکت اقدام نموده و از سویی دیگر هیات مدیره شرکت ها باید توانایی برقراري وضعیت مناسب مالیاتی را در شرکت ها فراهم کنند تا از اتلاف سرمایه جلوگیري شود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران