تحقیق درمورد آپوپتوز، (۶۲).، ۲۰۱۳، BCL2

دانلود پایان نامه

بیان ژن BCL2 در آنها بیش از حد معمول است به دلیل تجمع سلول های اسپرماتوگونی در بیضه دچار ناباروری می شوند (۶۵). تیمار سلول های زایای بیضه موش صحرایی با غلظت های بالای هیدروژن پراکسید موجب بر هم خوردن تعادل میان عوامل موافق و مخالف آپوپتوز و در نتیجه مرگ برنامه ریزی شده ی سلول ها می شود (۶۲). در سال ۲۰۱۳ مطالعه ی اثر انجماد شیشه

دیدگاهتان را بنویسید